Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Ogłoszenie dot. Sygn. akt I Ns 5/18
Sygn. akt I Ns 5/18
 
P O S T A N O W I E N I E
 
                                                  Dnia 15 marca 2018r.
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział I Cywilny
w składzie :
Przewodniczący   SSR Sławomir Nowak
po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018r. w Oświęcimiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Oświęcimskiego
o złożenie do depozytu sądowego
  postanawia
 wezwać do udziału w postępowaniu Aleksandrę Tylnicką i Annę Foltyn,
  1. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa-Staroście Oświęcimskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 354,00 zł (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100) należnej tytułem odszkodowania za utratę prawa własności ½ części nieruchomości obejmującej działkę nr 1826/327 o pow. 0,0516 ha, położonej w Oświęcimiu (jednostka ewidencyjna Oświęcim), z tym zastrzeżeniem, że wymienioną powyżej sumę pieniężną będzie można wydać podmiotom, które wykażą się tytułem prawnym do ½ części nieruchomości obejmującej działkę nr 1826/327 o pow. 0,0516 ha, położonej w Oświęcimiu (jednostka ewidencyjna Oświęcim) na dzień ostateczności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/13 z dnia 15 kwietnia 2013r. znak WI-IX.7840.1.10.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn. „Projekt rozbudowy prawego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 1+776 oraz od km 1+974 do km 2+550 na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie” tj. na dzień 14 lutego 2013r.
  2.  wezwać wszystkie osoby uprawnione tj. podmioty, które wykażą się tytułem prawnym do ½ części nieruchomości obejmującej działkę nr 1826/327 o pow. 0,0516 ha, położonej w Oświęcimiu (jednostka ewidencyjna Oświęcim) na dzień ostateczności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/13 z dnia 15 kwietnia 2013r. znak WI-IX.7840.1.10.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn. „Projekt rozbudowy prawego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 1+776 oraz od km 1+974 do km 2+55- na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie” tj. na dzień 14 lutego 2013r., do niezwłocznego odbioru wyżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w terminie najpóźniej 10 lat liczonych od dnia doręczenia niniejszego postanowienia lub w przypadku braku doręczenia wezwania od opublikowania niniejszego ogłoszenia,
 
 
Uzasadnienie
Wnioskodawca wniósł o przyjęcie do depozytu sądowego wyżej wskazanej sumy pieniężnej w związku z uprawomocnieniem się decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 12 września 2017r. o ustaleniu odszkodowania za utratę ½ części prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1826/327  o pow. 0,0516 ha, położonej w Oświęcimiu (jednostka ewidencyjna Oświęcim). Wnioskodawca podał, iż przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Jana Foltyn i Anny Foltyn na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. Jak ustalono Jan Foltyn zmarł w dniu 7 lipca 2007r., a krąg spadkobierców po nim nie został ustalony. Wnioskodawca podał jedynie, iż domniemanymi spadkobiercami po w.w mogą być żona Anna Foltyn i córka Aleksandra Tylnicka.
W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kognicja sądu na podstawie art. 693¹ k.p.c. jest ograniczona, gdyż nie podlega badaniu sądu prawdziwość twierdzeń wnioskodawcy zawartych we wniosku, lecz dokonuje się jedynie oceny, czy wedle przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest uzasadnione.
W rozpatrywanej sprawie wszelkie okoliczności wskazują, że złożenie do depozytu kwoty pieniężnej - z uwagi na nieustalony dotychczas krąg spadkobierców, względnie następców prawnych po poprzednim właścicielu nieruchomości - jest uzasadnione.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 693 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcia zawarte w punkcie 1 i 3 nie jest zaskarżalne, zatem nie wymagają uzasadnienia (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
 
 
POUCZENIE
Od zamieszczenia  orzeczenia na stronie internetowej  przysługuje apelacja na  pkt. 2 postanowienia. Apelację  wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w nieprzekraczalnym terminie dwutygodniowym od doręczenia odpisu orzeczenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.  Sąd poucza również o treści art. 118 ust. 3 ustawy o gospodarcze nieruchomościami i przepisów ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów tj. iż w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 10 lat od dnia doręczenia wezwania lub w przypadku braku doręczenia wezwania od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa i  o treści  art.8 w/w ustawy tj. że koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.
Sąd informuje, że w celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  ul.  Rynek Główny 14 Sekretariat Wydziału  Cywilnego.
 
powrot
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-04-16
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-04-16 14:07
Ostatnio dodane
Aktualności
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-06-28
data dodania: 2018-06-18
data dodania: 2018-06-04
Newsletter
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]