Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

 

Treść:
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
ul. Rynek Główny 15
32-600 Oświęcim
 
Znak: Fin.26 /5 /17
 
 
Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 PZP na wykonywanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 
Rozdział I
Nazwa firmy oraz adres zamawiającego
 
Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie.
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 -1530
NIP: 549-12-17-578  
www.oswiecim.sr.gov.pl
b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Postępowanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone znakiem:
Fin.26 /5 /17
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
 
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
 
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 PZP o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
 
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
 
 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Załączniku Nr 1 do projektu umowy nr 4/2017.
 
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadania kompetencji i/lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia,
  2. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.  Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia,
  3. posiadania zdolności technicznych i zawodowych zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1.
 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
 2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.
 
Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 
 1. Zamawiający żąda załączenia do formularza ofertowego następujących dokumentów przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym z Rozdziału V ust.1:
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik Nr 4 do zaproszenia ofertowego,
 • kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym ubezpieczenie to ma opiewać na kwotę co najmniej 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy).
 • aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
(W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę).
 1. Zamawiający żąda załączenia do formularza ofertowego następujących dokumentów przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania ofertowego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 i 3:
  • oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zaproszenia ofertowego.
 • oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego.
 1. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć ofertę cenową zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim i złożone w oryginale. W przypadku gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 
Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub e-mailem: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl  lub za pomocą faksu (nr faksu (33) 8475530.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, co sprawia, że wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania muszą być sporządzone w tym języku.
 4. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na poniżej wskazany adres:
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Rynek Główny 14
Oddział Finansowy
 
tel./fax: (33) 84 75 548, (33) 84 75 530
 
Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
 • imię i nazwisko – Bartłomiej Galas
 • adres e- mail: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 • godziny urzędowania : poniedziałek - piątek 900 -1400
 • sposób porozumiewania się: pisemnie, faksem lub e-mailem.
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść oferty. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza się na stronie internetowej.
 2. Jeżeli Zamawiający złoży ofertę wraz z oświadczeniami w formie elektronicznej
  (e-mailem) bez podpisu kwalifikowanego będzie zobowiązany dosłać ofertę wraz
  z załącznikami w formie papierowej przed podpisaniem umowy wykonawczej.
 
Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
Rozdział IX
Termin związania ofertą
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania ofert
 
 1. Informacje ogólne:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, oferty częściowej lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
 5. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia,
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca,
 7. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.).
 1. Wymagania formalne dotyczące oferty:
 1. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2,
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis). Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,
 4. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby,
 5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę,
 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 1. Sposób pakowania i dostarczenia oferty
 1. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w nieprzezroczystej kopercie z tym, że:
  1. koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać oznaczenie: "Oferta na wykonanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Sądu Rejonowego w Oświęcimiu” z dopiskiem „Nie otwierać przed 28 marca 2017 roku godz.10:30” – nie dotyczy to oferty złożonej drogą e-mail,
  2. wskazane jest podanie również znaku zamówienia, o którym mowa w rozdziale pierwszym,
  3. w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami i oświadczeniami drogą e-mail Wykonawca powinien skontaktować się z Zamawiającym telefonicznie w celu potwierdzenia przesłania oferty. Za datę i godzinę złożenia oferty Zamawiający przyjmuję datę i godzinę odbioru e-maila na komputerze Zamawiającego.
 1. Zmiana, wycofanie oferty
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
  1. w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
  2. w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
 2. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej zgodnie z punktem 3. 1) a) Rozdziału X z dopiskiem „zmiany” lub dostarczyć drogą e-mail zgodnie z punktem 3. 1) c) Rozdziału X z dopiskiem w tytule e-maila „zmiany,
 3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert,
 4. Oferty złożone po terminie składania ofert są odrzucane.
 
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14,  Biuro Podawcze (parter).
 2. Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2017 roku o godz.10:00.
 3. Oferty nadesłane pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail, faks) będą zakwalifikowane do postępowania ofertowego pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego Biuro Podawcze lub odebrania e-maila, faksu przez Zamawiającego nie później niż do dnia 28 marca 2017 roku do godz.10:00.
 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 207 (I piętro).
 
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny
 
 1. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Cenę należy podać w formie ryczałtu, ma uwzględniać wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
 
Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną (waga kryterium – 100 %).
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie
  i na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 5. W przypadku unieważnienia postępowania ofertowego Zamawiający umieści informacje na stronie internetowej.
 
Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
 
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
  1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 3,
  2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy PZP).
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy:
 1. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą.
 
Rozdział XV
Pozostałe informacje istotne w procesie postępowania ofertowego
 1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma formę rozeznania cenowego na rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust. 8 ustawy PZP).
Używany skrót w opisie zaproszenia ofertowego „PZP” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.docx 15160 bajtów 38
2. Załącznik nr 2 do umowy - furmularz ofertowy Załącznik nr 2 do umowy - furmularz ofertowy.docx 15699 bajtów 12
3. Załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego - Oświadczenie Załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego - Oświadczenie.docx 13850 bajtów 8
4. Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 15354 bajtów 4
5. Zaproszenie do składania ofert ABI Zaproszenie do składania ofert ABI.pdf 162902 bajtów 23

Powrót
Ostatnio dodane
Aktualności
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-08-20
data dodania: 2018-08-06
Newsletter
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]