Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 2018-07-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 05 lipca 2018r.

 
o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę pn: "Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu".
 
Fin. 26/7/2018
 
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)
 
 
 
 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Dane Zamawiającego:
1.1.    Zamawiającym jest: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
1.2.    Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14
1.3.    Telefon: (33) 847-55-48, Fax: (33) 847-55-30
1.4.    Adres strony internetowej: www.oswiecim.sr.gov.pl
1.5.    e-mail: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
1.6.    NIP: 549-12-17-578
1.7.    REGON: 000322844
 
 1. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp".
 
 1. Oznaczenie postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Fin.26/7/2018. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
 
 1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Bartłomiej Galas - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel. (33)847-55-48, e-mail:b.galas@oswiecim.sr.gov.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wielkość oraz zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia – Wzór umowy.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) będzie realizowane od dnia 30.07.2018r. do dnia 31.12.2018r.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o podobnym charakterze, tj. w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę inspektora danych osobowych o podobnym charakterze, tj. w jednostkach sektora finansów publicznych o wartości nie mniejszej niż 5000,00 zł brutto w okresie 12 miesięcy świadczenia usługi.
VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  1. 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
   i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana,
   a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli
   z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
   w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
 2. Pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty
  1. 1. Formularz ofertowy, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia);
  2. 2. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności opiewająca na kwotę minimum 100 000,00 zł (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  3. 3. Odpowiednie pełnomocnictwa (o ile dotyczy, o ile umocowanie do złożenia oferty nie wynika innych złożonych wraz z ofertą dokumentów).
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Ogłoszenia.
 4. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
 6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być przez niego parafowane.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 
Kryterium wyboru oferty Waga
Cena 80%
Doświadczenie Wykonawcy 20%
 1. 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
 2. 2. Punkty w kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru:
C = CN/CB x 80
    
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
CN – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
CB –cena ofertowa brutto oferty badanej
Ocena oferty w powyższym kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zawartego w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Formularzu Ofertowym.
 1. 3. Punkty w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy" zostaną obliczone w następujący sposób:
 • Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia 1 usługi, spełniającej warunek udziału w postępowaniu w zakresie Doświadczenia Wykonawcy - 0 pkt.
 • Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia 2-3 usług, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie Doświadczenia Wykonawcy - 10 pkt.
 • Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia 4 i więcej usług, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie Doświadczenia Wykonawcy - 20 pkt.
  1. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem oceny powyższych kryteriów.
 1. Opis sposobu obliczania ceny.
  1. 1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia, zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), wyliczona zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu ofertowym (Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) - łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  2. 2. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w szczególności koszty przygotowania personelu Wykonawcy do świadczenia usług).
  3. 3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
  4. 4. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia na adres email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl lub w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, na parterze - Biuro Podawcze.
 2. Termin składania ofert: 12.07.2018r. do godziny 10:00.
 3. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska, za pośrednictwem posłańca) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 4. Oferty złożone po terminie, wskazanym w pkt. 2 nie będą podlegały ocenie.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY
 1. Zmiana treści dokumentacji
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed terminem składania ofert, może dokonać zmiany treści niniejszego Ogłoszenia lub Załączników. W takim wypadku Zamawiający rozważy kwestię istotności dokonanej zmiany i jej ewentualnego wpływu na treść ofert, w kontekście możliwości przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której znajduje się dokumentacja postępowania.
 1. Poprawa omyłek
Zamawiający dokona w ofercie poprawy:
 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych w wyniku poprawy,
 • innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 1. Wyjaśnienie, uzupełnienie oferty
  1. 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oferty, oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny ofertowej.
  2. 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 2. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia wraz z Załącznikami,
 • Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunku udziału w postępowaniu,
 • Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w rozumieniu art. 90 ustawy Pzp.
 • Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 1. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania. W takim wypadku Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawców o przyczynach unieważnienia.
 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania i zawarciu umowy
  1. 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie przesłane e-mailem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się dokumentacja postępowania.
  2. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
  3. 3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnego Wykonawcy, który osiągnął najwyższą pozycję w rankingu, wg. kryterium oceny ofert.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych/wykonywanych usług

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 24856 bajtów 17
2. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług Załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx 20732 bajtów 16
3. Wzór arkusza rozliczeniowego Załącznik nr 2 do umowy - rozliczenie godzin.docx 14374 bajtów 17
4. Wzór umowy załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc 106496 bajtów 38
5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 627555 bajtów 8

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - przechowywanie pojazdów zabezpieczonych w toku postępowania sądowego 2017-12-21
                                                        Oświęcim, dnia 21.12.2017 r.
Fin. 26 / 26 / 2017
                                                                                             
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "usługi całodobowego przechowywania pojazdów zabezpieczonych w toku postępowania sądowego na parkingu strzeżonym wraz z holowaniem (przewozem) pojazdów na parking strzeżony w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.", wybrana została oferta przedstawiona przez firmę Danuta Pawela, ul. Niceckiego 9, 32-600 Oświęcim, która zaoferowała średnią cenę brutto 339,75 zł obliczoną zgodnie z poniższą tabelą. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm).
Wyszczególnienie usługi Jedn. miary Cena jednostkowa brutto w zł/miesiąc
Przechowywanie pojazdu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. szt. 369,00
Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. szt. 750,00
Przechowywanie motocykla szt. 120,00
Przechowywanie motoroweru szt. 120,00
Średnia arytmetyczna kwot za przechowywanie w/w pojazdów
w skali miesiąca
339,75
 
Oferta Wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów
w ramach kryterium cena (znaczenie 100 %).
W przeprowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę, który uzyskał wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
   gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny
Oznaczenie Wykonawcy Cena ofertowa brutto Ocena Miejsce
w rankingu
Danuta Pawela,
ul. Niceckiego 9, 32-600 Oświęcim
339,75 100,00 1
 
Żadna oferta nie została odrzucona.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 457988 bajtów 3

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - udzielanie świadczeń medycznych 2017-12-21
                                                                                                                                   Oświęcim, dnia 21.12.2017 r.
Fin. 26 / 27 / 2017
                                                                                             
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę pn. "udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pracowników Sądu Rejonowego
w Oświęcimiu
w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.", wybrana została oferta przedstawiona przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MULTIMED" Sp. z o.o., ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim, która zaoferowała średnią cenę brutto 64,80 zł obliczoną zgodnie z poniższą tabelą. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm).
 
  Cena brutto
Pracownik bez narażenia Pracownik przy monitorach ekranowych Badanie kontrolne dla każdego stanowiska Średnia arytmetyczna kwot za wykonane badania
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Oświęcimiu,
ul. Garbarska 1,
32-600 Oświęcim
128,00 153,00 84,00 121,67
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MULTIMED" Sp. z o.o.
ul. Chemików 5,
32-600 Oświęcim
70,20 97,20 27,00 64,80
 
Oferta Wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów
w ramach kryterium cena (znaczenie 100 %).
W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone także oferty przez niżej wymienionych Wykonawców, którzy uzyskali wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
   gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny
Oznaczenie Wykonawcy Cena ofertowa brutto Ocena Miejsce
w rankingu
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Oświęcimiu,  ul. Garbarska 1,
32-600 Oświęcim
121,67 53,26 2
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MULTIMED" Sp. z o.o.
ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim
64,80 100,00 1
 
Żadna oferta nie została odrzucona.
 
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.
 
 
                          
 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 524605 bajtów 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Obsługa prawna 2017-12-21
                                                                     Oświęcim, dnia 21.12.2017 r.
Fin. 26 / 23 / 2017
                                                                                             
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę pn. "obsługa prawna Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.", wybrana została oferta przedstawiona przez Kancelarię Adwokacką Justyna Podgórska, Adwokat, Rynek Główny 3, 32-600 Oświęcim, która zaoferowała cenę brutto: 492,00 zł. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm).
 
Oferta Wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów
w ramach kryterium cena (znaczenie 100 %).
W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone także oferty przez niżej wymienionych Wykonawców, którzy uzyskali wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
   gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny
Oznaczenie Wykonawcy Cena ofertowa brutto Ocena Miejsce
w rankingu
Sierra Zulu Kancelaria Prawna Adwokat Edyta Ziemba Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny Aeropolis
Jasionka 954, lokal 218, 36-002 Jasionka
4.305,00 11,43 15
Jolanta Sekunda-Jarnot
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jagiełły 24, 32-600 Oświęcim
897,90 54,79 3
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano
ul. Jagiellońska 6/17
40-035 Katowice
1.968,00 25,00 13
Kancelaria Adwokacka adw. Elżbieta Fidzińska pl. Kossaka 3/1, 31-106 Kraków
Kancelaria Adwokacka adwokat Krzysztof Polak, ul. Przemysłowa 2, 39-451 Skopanie
5.320,98 9,25 16
Kancelaria Adwokacka
adwokat Katarzyna Szewczyk
ul. Bodzentyńska 44a, 25-308 Kielce
1.633,44 30,12 11
Śliwowski i Nowak Adwokaci
Spółka partnerska
ul. Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec
5.412,00 9,09 17
Kancelaria Adwokacka
Justyna Podgórska Adwokat,
Rynek Główny 3, 32-600 Oświęcim
492,00 100,00 1
Kancelaria Radcy Prawnego
Damian Sabuda
Al. Wolności 40, 34-100 Wadowice
2.460,00 20,00 14
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Słowik
Bęczyn 194
34-113 Paszkówka
1.943,40 25,32 12
Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Majcherczyk
ul. Stawowa 4/39, 41-200 Sosnowiec
1.226,31 40,12 7
M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Michalski
ul. Wenecja 17, 31-117 Kraków
1.377,60 35,71 8
Kancelaria Adwokacka
Michał Ciupa i Partnerzy
ul. 1 Maja 38/3, 40-287 Katowice
1.600,00 30,75 10
Sławomir Mąsior Kancelaria Radcy Prawnego Wirtualne Biuro Nexus Digital
ul. Radziwiłłowska 29/4, 31-026 Kraków
1.205,40 40,82 6
Malinowscy i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków
3.560,00 nie podlega ocenie nie
podlega ocenie
Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Dziuba-Opala,
ul. St. A. Poniatowskiego 23, 31-705 Kraków
1.180,00 41,69 5
Kancelaria Radcy Prawnego
Monika Chuderska
ul. Dąbrowskiego 3, 32-600 Oświęcim
541,20 90,91 2
Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Bożałkiński Radca Prawny
ul. gen. J. Hallera 26, 43-300 Bielsko-Biała
2.460,00 20,00 14
Bagier-Kowalik, Mączka i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice
1.476,00 33,33 9
Kancelaria Radcy Prawnego "SIGNUM" dr Krzysztof Sularz radca prawny, ul. W. Przybylaka 14,
41-300 Dąbrowa Górnicza
984,00 50,00 4
 
Oferta wykonawcy Malinowscy i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska,
ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków nie podlega ocenie ze względu na błędy w obliczeniach cen.
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 808959 bajtów 15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - obsługa gospodarczo-techniczna 2017-12-21
                                                                    Oświęcim, dnia 21.12.2017 r.
Fin. 26 / 25 / 2017
                                                                                             
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę pn. "obsługa gospodarczo-techniczna Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.", wybrana została oferta przedstawiona przez firmę Zakład Usług Instalacyjnych Stanisław Włodarz, ul. Nojego 1/"J",
32-600 Oświęcim, która zaoferowała cenę brutto: 2.800,00 zł. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm).
 
Oferta Wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów
w ramach kryterium cena (znaczenie 100 %).
W przeprowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę, który uzyskał wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
   gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny
Oznaczenie Wykonawcy Cena ofertowa brutto Ocena Miejsce
w rankingu
Zakład Usług Instalacyjnych
Stanisław Włodarz
ul. Nojego 1/"J", 32-600 Oświęcim
2.800,00 100,00 1
 
Żadna oferta nie została odrzucona.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.
 
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 348442 bajtów 8

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - BHP i PPOŻ 2017-12-21
                                                                                                                                   Oświęcim, dnia 21.12.2017 r.
Fin. 26 / 24 / 2017
                                                                                             
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę pn. "wykonanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) zgodnie
z działem X Kodeksu pracy oraz zadań PPOŻ (kompleksowa obsługa
w odniesieniu do budynków Sądu) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
", wybrana została oferta przedstawiona przez firmę CENTRUM SZKOLEŃ BHP, Al. Henryka 53, 32-500 Chrzanów, która zaoferowała cenę brutto: 492,00 zł. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm).
 
Oferta Wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów
w ramach kryterium cena (znaczenie 100 %).
W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone także oferty przez niżej wymienionych Wykonawców, którzy uzyskali wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
   gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny
Oznaczenie Wykonawcy Cena ofertowa brutto Ocena Miejsce
w rankingu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STALTUR" Andrzej Turski
33-331 Stróże 469
1.230,00 40,00 2
CENTRUM SZKOLEŃ BHP MICHAŁ MOTYKA
al. Henryka 53, 32-500 Chrzanów
492,00 100,00 1
 
Żadna oferta nie została odrzucona.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.
 
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 383296 bajtów 6

Zapytanie ofertowe - obsługa gospodarczo-techniczna jednostki 2017-12-15
Oświęcim, dn. 15 grudnia 2017 r.
Znak postępowania: Fin.26/25/2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na obsługę gospodarczo-techniczną jednostki
w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 1579 z późn. zm.) tj. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
 
 
Pełniąca obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu działając w imieniu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na obsługę gospodarczo-techniczną w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
w następującym zakresie:
Prace konserwacyjno-naprawcze w obiektach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu położonych  w Oświęcimiu  przy ul. Rynek Główny 14, ul. Władysława Jagiełły 29-31 oraz w Kętach ul. Rynek 20, a w szczególności:
 • Naprawianie, wymiana zamków, klamek itp.;
 • Naprawianie i malowanie używanych mebli;
 • Regulowanie skrzydeł okiennych, drzwiowych;
 • Drobne naprawy sprzętu i wyposażenia pomieszczeń;
 • Pomoc przy przenoszeniu wyposażenia i mebli;
 • Wymiana uszczelek wodociągowych;
 • Wymiana sanitariatów;
 • Utrzymanie drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • Drobne naprawy elektryczne;
 • Dbanie o właściwy stan urządzeń technicznych znajdujących się w Sądzie (klimatyzatory, wentylatory itp.);
 • Wymiana żarówek, świetlówek;
 • Wymiana opraw oświetleniowych;
 • Roznoszenie korespondencji pomiędzy budynkami Sąd;
 • Inne zlecone przez Zamawiającego czynności.
 
            Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownika wykonującego czynności dotyczące obsługi gospodarczo technicznej Sądu pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1330
 
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14, (Biuro Podawcze – parter) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Oferta na usługę gospodarczo-techniczną” lub przesłać na adres email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Rozliczenia między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą następować będą na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż zachowuje prawo do skrócenia okresu trwania umowy lub też ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z przyczyn niezależnych od siebie.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2017 r., godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Bartłomiej Galas – tel.
(33) 8475548, email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium: cena brutto – 100 %.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
 
C =   x 100 pkt
 
Zamawiający wybierze ofertę, które uzyska największą ilość punktów w kryterium ceny.
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu: www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Podpisanie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy. 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 16254 bajtów 9
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx 21481 bajtów 6
3. Zapytanie ofertowe - obsługa gospodarczo-techniczna (2) Zapytanie ofertowe - obsługa gospodarczo-techniczna (2).pdf 755648 bajtów 8

Zapytanie ofertowe - BHP i PPOŻ 2017-12-15
Oświęcim, dn. 15 grudnia 2017 r.
Znak postępowania: Fin.26/24/2017
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) zgodnie z działem X Kodeksu pracy oraz zadań PPOŻ (kompleksowa obsługa w odniesieniu do budynków Sądu)
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 1579 z późn. zm.) tj. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
 
 
Pełniąca obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu działając w imieniu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) zgodnie z działem X Kodeksu pracy oraz zadań PPOŻ (kompleksowa obsługa w odniesieniu do budynków Sądu) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14, (Biuro Podawcze – parter) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Oferta na wykonania zadań służby BHP oraz zadań PPOŻ” lub przesłać na adres email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl  
 
Szczegółowy wykaz oczekiwań Zamawiającego zawiera załącznik nr 1.
 
Wymagania kwalifikacyjne:
 1. kwalifikacje zawodowe i uprawnienia BHP wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.), niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP,
 2. kwalifikacje dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów
  i ewakuacji pracowników wynikające z art. 2071 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
 
Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2017 r., godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Bartłomiej Galas – tel.
(33) 8475548, email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium: cena brutto – 100 %.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
 
C =   x 100 pkt
 
Zamawiający wybierze ofertę, które uzyska największą ilość punktów w kryterium ceny.
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu: www.oswiecim.sr.gov.pl  
 
Podpisanie umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
 
Załączniki:
1. Obowiązki i uprawnienia Służby BHP,
2. Formularz ofertowy,
3. Wzór umowy. 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik nr 1 - obowiązki i uprawnienia BHP Załącznik nr 1 - obowiązki i uprawnienia BHP.docx 19305 bajtów 7
2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx 16539 bajtów 5
3. Załącznik nr 3 - umowa wzór Załącznik nr 3 - umowa wzór.docx 26193 bajtów 4
4. Zapytanie ofertowe - BHP i PPOŻ Zapytanie ofertowe - BHP i PPOŻ.pdf 669000 bajtów 7

Zapytanie ofertowe - na usługi całodobowego przechowywania pojazdów zabezpieczonych w toku postępowania sądowego 2017-12-15
               Oświęcim, dnia 15 grudnia 2017 r.
Znak postępowania: Fin.26/26/2017
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługi całodobowego przechowywania pojazdów zabezpieczonych w toku postępowania sądowego na parkingu strzeżonym wraz z holowaniem (przewozem) pojazdów na parking strzeżony
w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 1579 z późn. zm.) tj. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
 
 
 
Pełniąca obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu działając
w imieniu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na usługi całodobowego przechowywania pojazdów zabezpieczonych w toku postępowania sądowego na parkingu strzeżonym wraz z holowaniem (przewozem) pojazdów na parking strzeżony.
 
 1. Przedmiotowy parking winien znajdować się w obrębie administracyjnym miasta Oświęcim lub w odległości nie większej niż 10 km od granicy administracyjnej miasta Oświęcim.
 2. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do składania ofert jest posiadania opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia oraz posiadanie całodobowej ochrony fizycznej obiektu lub sprawnego całodobowego monitoringu terenu parkingu.
 3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przetransportuje na własny koszt pojazdy będące w dyspozycji Zamawiającego na własny parking, w terminie rozpoczęcia obowiązywania umowy.
 
Informacje dodatkowe:
Wyszczególnione w formularzu ofertowym usługi służą jedynie do oceny ofert.
Na dzień 15.12.2017r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu nie posiada pojazdów osobowych zabezpieczonych na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych.
Planowany termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14, (Biuro Podawcze – parter) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Oferta na usługi całodobowego przechowywania pojazdów zabezpieczonych w toku postępowania sądowego na parkingu strzeżonym wraz
z holowaniem (przewozem) pojazdów na parking strzeżony” lub przesłać na adres email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż zachowuje prawo do skrócenia okresu trwania umowy lub też ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z przyczyn niezależnych od siebie.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2017 r., godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Bartłomiej Galas – tel.
(33) 8475548, email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryterium ceny (100 %). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów według reguły:
 
C =   x 100 pkt
 
Zamawiający wybierze ofertę, które uzyska największą ilość punktów w kryterium ceny.
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu: www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Podpisanie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy Załącznik 1 - Formularz ofertowy.docx 15280 bajtów 3
2. Załącznik 2 - Umowa Załącznik 2 - Umowa.docx 23206 bajtów 2
3. Zapytanie ofertowe - przechowywanie zabezpieczonych pojazdów Zapytanie ofertowe - przechowywanie zabezpieczonych pojazdów.pdf 776900 bajtów 4

Zapytanie ofertowe - badania okresowe 2017-12-15
               Oświęcim, dnia 15 grudnia 2017 r.
Znak postępowania: Fin.26/27/2017
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pracowników Sądu Rejonowego
w Oświęcimiu w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 1579 z późn. zm.) tj. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
 
 
 
Pełniąca obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu działając
w imieniu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na usługę udzielania świadczeń medycznych na rzecz pracowników Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
 1. Świadczenia medyczne będą udzielane zgodnie z przepisami Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 (Dz..U. z 2014 r. poz 1184 j.t. z późniejszymi zmianami) i Kodeksu pracy.
 2. Świadczenia medyczne będą udzielane w zakładzie opieki zdrowotnej prowadzonym przez Zleceniobiorcę w miejscowości funkcjonowania jednostki Zleceniodawcy lub nie dalej niż 5km od tej jednostki.
 3. Zakres świadczeń medycznych obejmuje organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej poprzez:
 1. wykonywanie badań:
  • wstępnych,
  • okresowych,
  • kontrolnych, po okresie choroby trwającym ponad 30 dni,
 2. orzekanie o zdolności do pracy w określonych zawodach i na określonych stanowiskach pracy oraz  o  potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej,
 3. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie        patologii zawodowej oraz czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą,
 4. uczestnictwo w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zleceniodawcy zgodnie z odrębną umową.
 
Planowany termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14, (Biuro Podawcze – parter) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Oferta na udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pracowników Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019r” lub przesłać na adres email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż zachowuje prawo do skrócenia okresu trwania umowy lub też ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z przyczyn niezależnych od siebie.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2017 r., godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Bartłomiej Galas – tel.
(33) 8475548, email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryterium ceny (100 %). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów według reguły:
 
C =   x 100 pkt
 
Zamawiający wybierze ofertę, które uzyska największą ilość punktów w kryterium ceny.
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu: www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Podpisanie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy Załącznik 1 - Formularz ofertowy.docx 15877 bajtów 6
2. Załącznik nr 1 do umowy - cennik świadczeń medycznych Załącznik nr 1 do umowy - cennik świadczeń medycznych.doc 40960 bajtów 4
3. Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc 47104 bajtów 3
4. Zapytanie ofertowe - badania okresowe Zapytanie ofertowe - badania okresowe.pdf 762656 bajtów 5

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna 2017-12-14
Oświęcim, dn. 14 grudnia 2017 r.
Znak postępowania: Fin.26/23/2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na obsługę prawną jednostki w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Zamówienie poniżej 30.000 euro
 
 
Pełniąca obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu działając w imieniu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na obsługę prawną jednostki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
w następującym zakresie:
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji – osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail;
 • sporządzanie opinii prawnych, interpretacji aktów prawnych;
 • opiniowanie (okresowe sporządzanie) wewnętrznych aktów prawnych i regulacji (regulaminów, zarządzeń itp.);
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów lub
  w przypadkach wskazanych opracowywanie projektów umów w tym umów
  w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w sytuacjach koniecznych przed sądami lub organami administracji państwowej
  i samorządowej, których Sąd jest stroną lub uczestnikiem, a także w postępowaniu egzekucyjnym.
 
Zamawiający wymaga pełnienia dwugodzinnych dyżurów raz w tygodniu
w siedzibie Zamawiającego (terminy do uprzedniego uzgodnienia), ponadto wymagana jest obsługa telefoniczna lub e-mailowa, a w razie konieczności
w siedzibie Wykonawcy.
 
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14, (Biuro Podawcze – parter) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Oferta na usługę prawną” lub przesłać na adres email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
Rozliczenia między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą następować będą na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty kserokopię wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów oraz informację o wysokości ubezpieczenia OC.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż zachowuje prawo do skrócenia okresu trwania umowy lub też ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z przyczyn niezależnych od siebie.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2017 r., godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Bartłomiej Galas – tel. (33) 8475548, email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 
 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium: cena brutto – 100 %.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
 
C =   x 100 pkt
 
Zamawiający wybierze ofertę, które uzyska największą ilość punktów w kryterium ceny.
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu: www.oswiecim.sr.gov.pl  
 
Podpisanie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik nr 1 do umowy - rozliczenie godzin Załącznik nr 1 do umowy - rozliczenie godzin.docx 13837 bajtów 24
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 16935 bajtów 26
3. Załącznik nr 2 - wzór umowy na świadczenie usług prawnych Załącznik nr 2 - wzór umowy na świadczenie usług prawnych.rtf 124561 bajtów 43
4. Zapytanie ofertowe - obsługa prawna Zapytanie ofertowe - obsługa prawna.pdf 708160 bajtów 39

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Dostawę 8 szt. komputerów stacjonarnych, 8 szt. monitorów oraz 2 szt. laptopów na potrzeby Sądu Rejonowego w Oświęcimiu” 2017-12-13
Oświęcim, dnia 13.12.2017 r.
Fin. 26 / 21 / 2017
                                                                                             
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę 8 szt. komputerów stacjonarnych, 8 szt. monitorów oraz 2 szt. laptopów na potrzeby Sądu Rejonowego w Oświęcimiu”, wybrana została oferta przedstawiona przez firmę SNA-NET Szymon Snażyk, Al. Kasztanowa 18, 32-615 Grojec, która zaoferowała cenę brutto: 39.362,16 zł. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm).
 
Oferta Wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów
w ramach kryterium cena (znaczenie 100 %).
W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone także oferty przez niżej wymienionych Wykonawców, którzy uzyskali wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
   gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny
Oznaczenie Wykonawcy Cena ofertowa brutto Ocena Miejsce
w rankingu
SNA-NET Szymon Snażyk
Al. Kasztanowa 18
32-615 Grojec
39.362,16 100,00 1
AF SEKO spółka z o.o.
ul. Bogusławskiego 17
43-300 Bielsko-Biała
43.416,54 90,66 2
 
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 346632 bajtów 4

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu” 2017-12-13
Oświęcim, dnia 13.12.2017 r.
Fin. 26 / 19 / 2017
                                                                                             
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę pn. „Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu”, wybrana została oferta przedstawiona przez firmę Gradiam
Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Czereśniowa 11/8, która zaoferowała cenę brutto: 100.368,00obliczoną zgodnie z punktem 9 SIWZ. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 j.t. z późn. zm.).
 
Oferta Wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów
w ramach kryterium cena (znaczenie 100 %).
W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone także oferty przez niżej wymienionych Wykonawców, którzy uzyskali wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru podanego w punkcie 11 SIWZ:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
   gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny
Oznaczenie Wykonawcy Cena ofertowa brutto Ocena Miejsce
w rankingu
Ekoenergia Sp. z o.o.,
45-862 Opole,
ul. Wojska Polskiego 9-11/23
158.040,00  
nie podlega ocenie
 
nie podlega ocenie
Usługi "KRATER" Władysława Bigos,
43-227 Gilowice,
ul. Józefa Lompy 15
124.200,00  
80,81
 
2
Gradiam Sp. Z o.o.
43-100 Tychy,
ul. Czereśniowa 11/8
100.368,00  
100,00
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J&J Jan Torbus,
32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
139.092,72 72,16 3
 
Oferta złożona przez firmę Ekoenergia Sp. z o.o., 45-862 Opole, ul. Wojska Polskiego 9-11/23 nie podlega ocenie ze względu przekroczenie równowartości kwoty 30.000 euro o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, w jakim to trybie prowadzone było niniejsze postępowanie.
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.

 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 419487 bajtów 7

Zapytanie ofertowe dot. dostawy 8 szt. komputerów stacjonarnych, 8 szt. monitorów oraz 2 szt. laptopów na potrzeby Sądu Rejonowego w Oświęcimiu 2017-12-08
                                                                                                                                              Oświęcim, 08.12.2017r.
Fin. 26/21/2017
 
 
Zapytanie ofertowe
(dot. dostawy 8 szt. komputerów stacjonarnych, 8 szt. monitorów oraz 2 szt. laptopów na potrzeby Sądu Rejonowego w Oświęcimiu)
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Sąd Rejonowy
ul. Rynek Główny 14
32-600 Oświęcim
NIP : 549–12–17–578
 
Zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. nr 1579 z późn. zm) tj. poniżej wartości 30000 euro.
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
     Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych, 8 szt. monitorów oraz 2 szt. laptopów na potrzeby Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Szczegółowy opis zamówienia w tym specyfikację techniczną sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
10 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 22 grudnia 2017 roku.
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).
            Oferta powinna być:
            - opatrzona pieczątką firmową,
            - posiadać datę sporządzenia,
            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
            - sporządzona w języku polskim
            - podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osoby umocowane.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana do dnia 13.12.2017r. do godz. 12.00 jednym
  z poniższych sposobów:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
  • dostarczona osobiście na adres: Sąd Rejonowy, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim – Biuro Podawcze (parter).
  • przesłana pocztą (przesyłką poleconą) lub dostarczona przez kuriera na w/w adres.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
VI. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) - waga kryterium 100%
 
Obliczenie ilości punktów w kryterium cena (C)  przyznanych każdej ofercie dokonane zostanie na podstawie następującego wzoru:
C=(Cmin /Cof) x 100
Gdzie:
C– ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
Cof – cena brutto rozpatrywanej oferty.
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena i będzie spełniać wszystkie warunki podane w zaproszeniu do składnia ofert oraz w załącznikach.
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Dodatkowych informacji udziela Bartłomiej Galas pod numerem telefonu
(33) 8475548.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
IX.  ZAŁĄCZNIKI
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc 176128 bajtów 10
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc 43520 bajtów 4
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc 82432 bajtów 2
4. Zapytanie ofertowe - komputery, monitory, laptopy Zapytanie ofertowe - komputery, monitory, laptopy.pdf 740627 bajtów 3

Zaproszenie do złożenia oferty "Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu" 2017-12-01
Oświęcim, dnia 01 grudnia 2017r.
Fin. 26/ 19 /2017                                                           
 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty
 
            Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu”.  Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 j.t.
z późn. zm.)
 
Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14, parter, Biuro Podawcze w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  11 grudnia 2017 r. do godziny 10:00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14, I piętro, pokój 207
Termin związania ofertą:
 • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 

Załączniki:
- SIWZ wraz z załącznikami
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SIWZ - Sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji SR w Oświęcimiu SIWZ - Sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji SR w Oświęcimiu.pdf 100593 bajtów 45
2. UMOWA - wzór - sprzątanie SR UMOWA - wzór - sprzątanie SR.doc 92672 bajtów 15
3. załącznik nr 1 do umowy opis przedmiotu załącznik nr 1 do umowy opis przedmiotu.doc 69120 bajtów 12
4. Załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty.doc 40448 bajtów 18
5. Załącznik nr 2 do umowy - lista osób Załącznik nr 2 do umowy - lista osób.docx 17309 bajtów 13
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie US Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie US.docx 18192 bajtów 12
7. Załącznik nr 3 do umowy - wzór zobowiązania Załącznik nr 3 do umowy - wzór zobowiązania.doc 52736 bajtów 13
8. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie ZUS Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie ZUS.docx 18416 bajtów 12
9. Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty.pdf 245068 bajtów 25

Ostatnio dodane
Aktualności
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-06-28
data dodania: 2018-06-18
data dodania: 2018-06-04
Newsletter
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]